Gazdaság / Nyugdíj / Baleseti ellátás

Linkajánló

Mi minősül közcélú, közérdekű munkának?

Közérdekű, illetve közcélú munkának minősül különösen az életmentés, baleset, illetőleg katasztrófa elhárítása, a véradás, valamint az állami szervek, önkormányzatok, munkáltatók által kezdeményezett, illetve irányított vagy jóváhagyott társadalmi munka. Ha az ilyen tevékenységet folytató sérült nem áll biztosításra kötelezett jogviszonyban, csak baleseti egészségügyi ellátásra jogosult.

Mi a foglalkozási betegség?

Foglalkozási betegség az a betegség, amely a biztosított foglalkozásának a különös veszélye folytán keletkezett.

A foglalkozási betegségek esetében nem sérülésről van szó, hanem betegségről, ami egy hosszabb egészségkárosító folyamat eredménye. A foglalkozásnak olyan különös veszélye áll fenn, amely az egészségvédő intézkedések, a munkavédelmi szabályok betartása ellenére huzamosabb időn keresztül hat és károsítja az emberi szervezetet.
A foglalkozási betegség fellépésének, fennállásának és mértékének megállapítása orvosi feladat. Károsító hatás sok munkakörben érheti a dolgozót és emiatt betegség is előfordulhat, azonban baleseti ellátásra csak azok a foglalkozási betegségek adnak alapot, amelyek a foglalkozási betegségek jegyzékében szerepelnek.

A baleseti ellátásra jogot adó foglalkozási betegségek körét a Kormány rendeletben állapítja meg. {217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 1. számú melléklete.}

A jegyzék 35 foglalkozási betegséget sorol fel, munkakörök és munkahelyek megjelölésével.
A foglalkozási betegségben megbetegedett ugyanolyan baleseti ellátásra jogosult, mint az üzemi baleseti sérült.

Melyek a baleseti ellátásként igénybe vehető ellátások?

Baleseti egészségügyi szolgáltatásként a határozattal elismert üzemi balesetből vagy foglalkozási betegségből eredő egészségkárosodás miatt igénybe vett gyógyszer, gyógyászati segédeszköz és ellátás árához 100 százalékos mértékű támogatás jár.

Baleseti táppénz annak jár, aki üzemi baleset vagy foglalkozási betegség következtében válik keresőképtelenné.
Üzemi balesetből, foglalkozási betegségből eredően keresőképtelen az, aki a gyógykezelést igénylő állapota miatt vagy gyógyászati segédeszköz hiányában munkát végezni nem tud.

Baleseti járadékra az jogosult, akinek munkaképessége üzemi baleset vagy foglalkozási betegség következtében 15 százalékot meghaladó mértékben csökkent, de baleseti rokkantsági nyugdíj nem illeti meg. (Lásd 011. számú tájékoztató.)

Baleseti rokkantsági nyugdíjra az jogosult, aki a munkaképességét 67 százalékban túlnyomóan üzemi baleset vagy foglalkozási betegség, továbbá aki munkaképességét ötven százalékban szilikózis vagy azbesztózis következtében vesztette el, és rendszeresen nem dolgozik vagy keresete lényegesen kevesebb a megrokkanás előtti kereseténél. (Lásd 012 számú tájékoztató)

Baleseti hozzátartozói nyugellátás akkor jár, ha a sérült üzemi baleset következtében elhalálozott.
A baleseti rokkantsági nyugdíjas hozzátartozóját baleseti nyugellátás illeti meg akkor is, ha a nyugdíjas nem üzemi baleset következtében hunyt el.
A baleseti sérült hozzátartozóit, baleseti nyugellátás akkor is megilleti, ha a sérült a baleseti táppénz folyósításának a tartama alatt nem az üzemi baleset következtében halt meg, de vélelmezhető, hogy életben maradása esetén baleseti rokkantsági nyugdíjra lett volna jogosult.
A baleseti hozzátartozói nyugellátást az „általános” rendelkezések szerint kell elbírálni.

Hol és hogyan kell igényelni a baleseti nyugellátásokat, és a baleseti járadékot?

A baleseti járadékot és a baleseti rokkantsági nyugdíjat írásban, az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell igényelni az igénylő lakóhelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatóságnál (annak kihelyezett szakegységénél, valamint kirendeltségénél), vasutas dolgozók esetén a szolgálati főnökségnél.

A baleseti hozzátartozói ellátásokat, ha a jogszerző nem nyugdíjasként hunyt el, az igénylő lakóhelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatóságnál (annak kihelyezett szakegységénél, kirendeltségénél), vasutas dolgozók esetén a szolgálati főnökségnél kell igényelni.
Ha a jogszerző már nyugellátásban részesült a kérelmet a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál kell benyújtani. A vasutak által megállapított nyugellátásban részesülő személy halála esetén a lakóhely szerint illetékes nyilvántartási állomáson, illetőleg a MÁV ZRt. Nyugdíj Igazgatóságnál vagy a GYSEV Rt-nél kell igényelni.

2005. november 1-jétől fokozatosan lehetőség nyílik a nyugdíjigény elektronikus úton történő előterjesztésére is. Az erről szóló részletes szabályokat illetőleg az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos további információkat külön tájékoztató tartalmazza.

Mely szerv bocsát ki határozatot az üzemi balesetről, foglalkozási betegségről?

A bejelentett üzemi baleset, foglalkozási betegség tényét a táppénz folyósítására illetékes szervnek határozattal kell elbírálni. A határozatnak tartalmaznia kell a baleseti sérülés (foglalkozási betegség) pontos leírását is.
Halált okozó üzemi balestről, foglalkozási betegségről az illetékes megyei egészségbiztosítási pénztár hoz határozatot.
A határozat egy példányát a biztosítottnak is át kell adni. A határozat azért szükséges, mert ennek alapján lehet az egészségügyi természetbeni és pénzbeli ellátásokat ideértve a baleseti járadékot, baleseti rokkantsági nyugdíjat és a baleseti hozzátartozói nyugdíjakat igényelni.

Mi alapozza meg a határozat meghozatalát?

A munkáltató által kiállított „Munkabaleseti jegyzőkönyv” vagy „Üzemi baleseti jegyzőkönyv”, illetve foglalkozási betegség esetén a külön jogszabály szerint kiállított értesítés.

Jogszabályok:

  • 1997. évi LXXX. törvény 15. § (1) bekezdés és a (2) bekezdés d, e pontja
  • 1997. évi LXXXIII. törvény 51-57. §
  • 217/1997.(XII. 1) Korm. rendelet 32. és 43. §
  • 1997. évi LXXXI. törvény 60-61. §

2006. 02. 24.

Forrás: Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság

Előző oldal Előző oldal
© halmaz.hu