Gazdaság / Nyugdíj / A nyugdíj folyósítása

Linkajánló

A Budapest Bank kedvezménye nyugdíjasoknak

A Budapest Bank (GE Money Bank) 2006-ban 99 forintos havidíjú folyószámlát és ehhez kapcsolódóan térítésmentes bankkártyát kínál nyugdíjasoknak. A szolgáltatást azon nyugdíjas igazolvánnyal rendelkező ügyfelek vehetik igénybe, akik a Budapest Banknál nyitott folyószámlájukra utaltatják legalább 20 ezer forintnyi havi nyugdíjukat. A számlacsomaghoz kapcsolódó első elektronikus bankkártyát korlátlan ideig éves díj nélkül biztosítja a bank. A BB és a Magyar Kedvezményhálózat közötti együttműködés nyomán a számlacsomagot igénylő nyugdíjasok kártyájukkal 10-50 százalékos kedvezménnyel vásárolhatnak egyes termékeket – gyógytermékeket, gyógyhatású készítményeket és gyógyászati segédeszközöket – a szerződött patikákban vagy optikusoknál.

Külföldi tartózkodás bejelentése

A nyugdíj folyósításának nem akadálya sem az átmeneti, sem a végleges szándékú külföldi tartózkodás. Egyes nyugdíjszerű ellátások – rendszeres szociális és átmeneti járadék, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, házastársi pótlék és házastársi jövedelempótlék – jogosultsága viszont megszűnik a végleges szándékú külföldön történő letelepedéssel.

A nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékra, illetőleg az egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatásra nem jogosult, akinek állandó tartózkodási helye nem Magyarországon van.

Nyugdíjfolyósítás külföldön tartózkodás idején

A nyugdíjjogosultság nem szűnik meg azért, mert a nyugdíjas átmenetileg vagy végleges szándékkal külföldön tartózkodik, csak a folyósításnak speciális szabályai vannak.

2006. január 1-jétől hatályos módosított TnyR. 75.§-a alapján a külföldön élő, vagy tartózkodó személy nyugellátását, baleseti járadékát kérelmére

  • a.) a jogosult által megjelölt belföldi hitelintézet átutalási betétszámlájára (bankszámlájára), vagy
  • b.) belföldi meghatalmazottja részére,
  • c.) az Európai Gazdasági Térség tagállamainak területén élők részére történő folyósítás esetén a jogosult által megjelölt, valamely tagállamban vezetett átutalási betétszámlájára (bankszámlájára)
kell folyósítani.

A belföldi meghatalmazott részére történő utalás érdekében a meghatalmazott nevét és címét az ellátásra jogosultnak a folyósító szerv tudomására kell hoznia.

A c.) pont szerinti esetben, tehát az EGT területén élő, ellátásban részesülő személyeknek valamely tagállamban vezetett átutalási betétszámlájára történő utalás teljesítéséhez az alábbi adatokat kell közölnie:

  • a külföldi hitelintézet elnevezését és címét (ország, város, utcanév, házszám),
  • a külföldi hitelintézet számlaszámát (BIC, vagy SWIFT kód)
  • a nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó bankszámlaszámát (IBAN).

A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság 2005. október 28-ig gondoskodott az EU, vagy EGT területén elő ügyfelek részére a 2006. január 1-jétől hatályos jogszabályváltozásról szóló tájékoztató kiküldéséről. (TnyR. 75.§)

A nyugdíjfolyósító szerv minden év márciusában a külföldön élő vagy tartózkodó személyre nézve adategyeztetést végez. Az ebből a célból a nyugdíjas részére kiküldött nyomtatványt pontosan kitöltve, s a jogosult sajátkezű aláírását közjegyző vagy külföldi hatóság vagy a Magyar Köztársaság külképviseleti szerve által hitelesíttetve, 30 napon belül kell visszaküldeni. Amennyiben a nyugdíjas egészségi állapota vagy szociális helyzete miatt egészségügyi vagy szociális intézményben tartózkodik, illetve azoktól ellátásban részesül, az intézmény vagy azok orvosa, továbbá külföldi közigazgatási szerv, bíróság, nyugdíjbiztosítási szerv (nyugdíjpénztár), a nyugdíjas külföldi számlavezető pénzintézetének hitelesítése is elfogadható.

Amennyiben a kiküldött adategyeztető lap 30 napon belül nem érkezik vissza, illetve annak pontatlan kitöltése miatt a jogosultság fennállása nem állapítható meg, az ellátás folyósítása beszüntetésre kerül. A jogosultság későbbi igazolása esetén az ellátást legfeljebb öt évre visszamenőleg lehet kiutalni.

Szabadságvesztés (előzetes letartóztatás) bejelentése

A nyugdíjjogosultság fennáll szabadságvesztés idejére, – míg egyes (pl.: átmeneti és rendszeres szociális) járadékra való jogosultság a jogerős szabadságvesztés büntetésének végrehajtási időtartamára megszűnik.

Arra az időre, amely alatt a nyugdíjas – beleszámítva az őrizetbe vétel idejét is – harminc napot meghaladóan előzetes letartóztatásban van, illetve szabadságvesztés büntetését tölti, bejelentése alapján, ellátása folyósítását

  • szüneteltetni kell, vagy
  • kérése szerint azt – az általa visszavonásig érvényes – szabályszerű meghatalmazással ellátott személy kezéhez, vagy
  • a büntetés-végrehajtási intézethez kell részére utalni.

Amennyiben a jogosult a folyósítás szüneteltetését kérte, a szabadságvesztés letöltése (illetve a büntetőeljárás befejezése) után egy éven belül előterjesztett kérelemre az ellátás egy összegben kell kiutalni. (R. 73. §.)

Az átmeneti járadék, a rendszeres szociális járadék és a bányász dolgozók egészségkárosodási járadékának összege nem illeti meg azt a személyt, akivel szemben a bíróság végrehajtandó szabadságvesztés büntetést alkalmaz, vagy felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtását rendeli el. (Előzetes letartóztatás időtartamára megilleti a járadékost az ellátás, továbbá a pénzbüntetés szabadságvesztésre változtatása nem minősül szabadságvesztésre ítélésnek.) [8/1983.(VI.29.) EÜM-PM. együttes rendelet]

A jogosult elhalálozásának bejelentése

A nyugellátásra (járadékra) való jogosultság a haláleset hónapjának utolsó napján megszűnik.
A jogosult elhalálozását, annak időpontját – az anyakönyvi kivonat csatolásával – 15 napon belül köteles a nyugdíjassal közös háztartásban élt házastárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő, testvér (egymást követő sorrendben), ezek hiányában az örökös bejelenteni. [Tny. 97. §. (5) bek.]

Abban az esetben, ha van még az elhunytat életében megillető, de általa fel nem vett ellátás, azt – a halálesetet illetve a hagyatéki végzés jogerőssé válását követő egy éven belül a hozzátartozóknak igényelni kell.


Előző oldal Előző oldalKövetkező oldal Következő oldal
© halmaz.hu