Gazdaság / Nyugdíj / Árvaellátás

Linkajánló

Árvaellátás

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság tájékoztatója az árvaellátásról

A hozzátartozói ellátások sajátossága, hogy két feltételrendszeren nyugszik. Vagyis a jogosultsági feltételeknek az elhunyt jogszerző és a kérelmezői oldalról is teljesülnie kell. A jogszerzői oldalról előírt feltétel, hogy a nyugdíjjogosultsághoz szükséges szolgálati idővel rendelkezzen az elhalt. Nyugdíjjogosultsággal rendelkező személy az is, aki sajátjogú nyugellátásban részesült a halál időpontjában.

Ki jogosult árvaellátásra?

Árvaellátásra az a gyermek jogosult – ide értve a házasságban vagy az élettársi közösségben együtt élők egy háztartásban közösen nevelt, korábbi házasságból, élettársi együttélésből származó gyermeket is -, akinek szülője a haláláig az öregségi, illetve rokkantsági nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerezte, vagy öregségi, illetve rokkantsági nyugdíjasként halt meg.

Árvaellátás jár a testvérnek és az unokának is, ha őt az elhunyt saját háztartásában eltartotta és a gyermeknek tartásra köteles és képes hozzátartozója nincs.

Jár-e árvaellátás az örökbefogadott gyermek vér szerinti szülője jogán?

Amennyiben a vér szerinti szülő halála az örökbefogadás után következik be, az örökbefogadott gyermek a vérszerinti szülője után nem kaphat árvaellátást, kivéve, ha a gyermeket a vérszerinti szülő házastársa fogadta örökbe.
Ha a vérszerinti szülő jogán már árvaellátásban részesülő gyermeket fogadják örökbe, az árvaellátás továbbra is jár.

Árvaellátásra jogosultság szempontjából van-e különbség a korábbi házasságból vagy korábbi élettársi együttélésből származó gyermek és a vér szerinti gyermek között?

Akkor nincs, ha a gyermeket házasságban vagy élettársi közösségben együtt nevelték a szülők, élettársak.
Árvaellátásra jogosultság szempontjából nevelt gyermeknek minősül a házastársi, élettársi közösségben együtt élők egy háztartásban közösen nevelt gyermeke, akit a házastárs, élettárs a házasságba, élettársi közösségbe vitt.

Rokkantság címén az árvaellátás milyen esetben állapítható meg?

Rokkantság címén akkor állapítható meg az árvaellátás, ha:

  • a szülő elhalálozása a gyermek 16. (illetőleg oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató gyermek esetében legfeljebb a 25.) életévének betöltése előtt következett be és a gyermek ekkor már rokkant volt,
  • továbbá akkor, ha az árva az árvaellátás folyósításának megszűnése előtt megrokkan.

Mindkét esetben az árvaellátás életkorra tekintet nélkül a rokkantság tartamára jár.

Érinti-e az árvaellátásra jogosultságot, ha a gyermek vagy életben maradt szülője házasságot köt?

Nem, az árvaellátást ezek a tényezők nem befolyásolják.

Az árva részére mely időponttól lehet megállapítani az árvaellátást?

Legkorábban a jogszerző halála napjától.

Hány éves korig jár az árvaellátás?

Az árvaellátás a gyermek 16. életévének betöltéséig jár. Ha a gyermek oktatási intézmény nappali tagozatán tanul, az árvaellátás a tanulmányok tartamára, de legfeljebb a 25. életév betöltéséig folyósítható. Abban az esetben, ha a gyermek a jogosultság megszűnése előtt megrokkan, az árvaellátás az életkorára tekintet nélkül megilleti.

Pl: 1988. március 11-én született gyermek befejezte az általános iskolai tanulmányait, jelenleg dolgozik, részére az árvaellátás a 16. életév betöltéséig járt.

A 16. életév betöltését követően milyen iskolai tanulmányok folytatása esetén jár az árvaellátás?

Akkor állapítható meg és folyósítható az árvaellátás, ha az árva az iskola igazolása szerint betegsége, testi vagy szellemi fogyatékossága miatt tanulmányait magántanulóként végzi, vagy 25 évesnél fiatalabb, és a felnőttoktatás keretében folytat tanulmányokat. Közömbös, hogy a tanulmányokat belföldön vagy külföldön, középiskolában vagy felsőfokú oktatási intézményben folytatja a gyermek.

(A tanulmányok címén történő jogosultság megállapításánál az a döntő, hogy a képzést nyújtó intézmény oktatási intézménynek minősül-e.)

A magántanulóként folytatott tanulmányok idejére, de legfeljebb az árva 25. életévének betöltéséig az árvaellátás akkor jár, ha az iskola igazolja, hogy a gyermek betegsége, testi vagy szellemi fogyatékossága miatt kényszerül e sajátos módon tanulmányokat folytatni.

Felnőtt oktatás keretében folytatott tanulmányok alatt a nappali oktatási munkarend szerint szervezett képzés idejét kell érteni a felnőttképzésre vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával. Ha a felnőttképzés, illetve a felnőttképzést végző intézmény minősítése kérdésében vita merülne fel, a Foglalkoztatási és Munkaügyi Minisztérium véleménye az irányadó. Természetesen az ilyen tanulmányokat folytató árva is a 25. életévének betöltéséig kaphatja az árvaellátást.


Következő oldal Következő oldal
© halmaz.hu